עיפי


.שיא 40,000-כ הנומו תרצנ ריעה תואובמב ןכוש עיפי רפכ
לע ןונכתל תימוקמה הדעוהו מ"ומה המזיש ךילהתמ קלחכ הנכוה 2020 תנשל עיפיל בא תינכת
.חווט תכורא היארב תינונכת הדמע טוקנל ךרוצה ךותמ ,תיליע תרצנ/תרצנ םיבבוסה םיבושיב
,םיתב רופסמו םיכרדו םישיבכ רופסמ תינכת הניכה תימוקמה הצעומה
,תוריהמבו תולקב תשרדנ תבותכ לכל עיגהל חרזאהו רוביצה לע לקהל האב תינכתה
הלכשהבו םידומילב ןה תוניחבה לכמ רפכב תויקנעה תויוחתפתהה תא תפקשמ איה ינש דצמו
.(ישארה שיבכה ללוכ) תוכרדמבו םישיבכה תכרעמב ןהו

.רפכב יתטסאהו יתואירבה ,ילאיצוסה תורשב רופישו תוחתפתה הלח ןכ ומכ
.הצעומה ישאר םעטמ הלודג העקשה שרוד ליעל רומאה לכ
.רפכה יבשות תורש הניה התלהנהו הצעומה תרטמ
.היבשותו הצעומה ןיב רשקהו הנומתה תא םימילשמ רפכה יבשותש םירמוא ונא הוואגו תונכבו
.רפכה תא םיתרשמ םהו היבשות תא תתרשמה הצעומ ,ונתרטמ איה תאזו
.הב םדקתנו עיפי לע רומשנש הווקתב