הנחיות מרחביות ופטור מהיתר

פרטי בנין ומבנים קטנים פטורים מהיתר אם הם עומדים בכללים הבאים:

  • הם פשוטים מבחינה הנדסית.
  • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש.
  • השפעתם על חזות הבנין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן, מעטה.
  • הם לא פוגעים בשלד הבנין וביציבותו או במערכות הבנין ובתפקודיו.

הפטור הוא מהוצאת היתר בלבד. כל יתר הדינים חלים על הבעלים והמבצע את העבודה.

  • הפטור מהיתר לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי הענין.
  • הפטור מהיתר לא יגרע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם, כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלו.

הפטור לא חל במקומות אלה:

  • בתחומו של מתקן בטחוני ושטחים בטחוניים נוספים.
  • בתחום מגרש, אתר, מתחם או בנין המיועדים לשימור.

על חלק מהפריטים הפטורים מהיתר יש לשלוח הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתם. לחלק מהפריטים יש לצרף אישורים נוספים.

הנחיות מרחביות ופטור מהיתר